Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

03/04/2023 16:04:07 493

Download file đính kèm

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Kính gửi:  Quý Cổ đông Công ty Cp ĐTXD và PTHT Viễn thông
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông (QTC) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023  như sau:
1.   Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2023 (Thứ 4).
2.   Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông - Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tp. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.
3.   Nội dung họp: Xem Chương trình Đại hội đính kèm.
4.   Điều kiện dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông theo danh sách cổ đông chốt ngày đăng ký cuối cùng 23/03/2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
5.   Xác nhận tham dự: Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông Xác nhận tham dự/ủy quyền (gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc fax) tham dự trước 17h00 ngày 25/04/2023 đến Công ty.
6.   Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):
-     Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
-     Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
-     Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
7.   Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng trên mục Quan hệ cổ đông tại website của Công ty (địa chỉ: www.qtc.vn), bao gồm:
-     Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.
-     Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022, chương trình công tác năm 2023;
-     Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023;
-     Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023;
-     Tờ trình thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023;
-     Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022;
-     Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
-     Tờ trình của BKS về việc kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;
-     Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
8.   Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Bộ phận quan hệ cổ đông Công ty-Đường Phan Bội Châu, P.Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0235.3811 811                       Fax: 0235.3811 999
Ban Hành chính-Tổng hợp: Tel: 0914226357; Email: phutchc.qtc@gmail.com
Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.
Trân trọng!

 

 

Nơi nhận:                                   

- Như K/gửi;
- HĐQT, BKS, TGĐ;
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

 

 

Phạm Thị Phương Thảo