QCC: Đăng ký mua 108.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

08/04/2020 08:04:08 2032

- Tên tổ chức niêm yết: CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông
- Mã chứng khoán: QCC
- Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 80.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 108.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Để làm cổ phiếu quỹ
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ: Thặng dư vốn cổ phần theo BCTC năm 2019 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - chi nhánh Miền Trung kiểm toán ngày 9/3/2020
- Nguyên tắc xác định giá: Theo quy chế của Sở GDCK Hà Nội
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 06/04/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 05/05/2020
- Tên công ty chứng khoán được ủy quyền thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank.

Theo HNX